Priser & begravningskostnader

Priser

Vi på Begravningsbyrån i Älvsjö har ett grundpris där våra fasta kostnader ingår. Grundpriset beror på vilken kista som ni väljer. Exempel vid val av kista med bårtäcke 7.900:-

I vårt grundpris ingår:

  • Samtal för begravningsplanering
  • Vald kista
  • Erforderliga kontakter med myndigheter
  • Bokning av ceremonilokal (kyrka eller annan lokal)
  • Begravningsbyråns arvode
  • Överenskommelse med präst eller annan officiant
  • Beställning av gravsättnings- och kremeringsintyg
  • Representant från begravningsbyrån vid begravningen
  • Sammanställning av blomsterhälsningar

Kostnader för transport inkl. kistläggning och svepdräkt, annons, blommor och förtäring ingår inte i grundpriset utan tillkommer.

Begravningskostnader

I Sverige är det dödsboet, d.v.s. den avlidne, som står för kostnaden för en begravning.

Finns det tillräckliga medel i dödsboet så skall räkningar avseende hyra, telefon etc. betalas enligt gällande överenskommelse. Du ska dock inte betala några räkningar innan du vet att dödsboets medel räcker till begravningskostnaderna. Det beror på att begravningsräkningen är en prioriterad räkning.

Ibland är det så att det inte finns några medel i dödsboet att betala en begravning för och i de fallen kan kommunen gå in och hjälpa till med ekonomiskt bistånd till en begravning då alla stadigtvarigt boende i Sverige har rätt till en begravning. Kontakta oss om du är osäker på hur du ska gå till väga.